#mikrodotacje2023 – nabór 1 | zapraszamy do składania ofertCentrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin zaprasza szczecińskie organizacje pozarządowe do składania ofert w pierwszym naborze wniosków w programie #mikroDOTACJE 2023.

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz Szczecinian zapraszamy do składania wniosków o realizację mikrodotacji. Ogłaszamy start pierwszego naboru – na wnioski czekamy od 27 lutego 2023 do 20 marca 2023 roku. Realizacja zadań możliwa jest w terminie od 01 kwietnia 2023 do 31 lipca 2023.

Program #mikroDOTACJE2023 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin, na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Miasta Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

W roku 2023 na realizację inicjatyw w programie #mikroDOTACJE 2023 przeznaczonych jest 80 000 zł, które zostanie rozdysponowane w minimum dwóch naborach: w naborze 1 – 40.000 zł, w naborze 2 – 40.000 zł. W szczególnych przypadkach, Komisja Oceny Wniosków, może zdecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu środków finansowych w danym naborze. Minimalna kwota dofinansowania mikrodotacji wynosi 1.000,00 zł brutto, a maksymalna kwota dofinansowania mikrodotacji może wynieść 3.000,00 zł brutto. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% wkładu własnego osobowego i/lub wkładu finansowego, w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację mikrodotacji.

Za działania priorytetowe w naborze pierwszym uznaje się działania realizowane w ramach inicjatyw w Tygodniu Inicjatyw Pozarządowych (22-27.05.2023 r.), z wyłączeniem spotkania POD PLATANAMI (28.05.2023), inicjatywy na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży szkolnej lub realizowane przez młode organizacje pozarządowe. W roku 2023 skupiamy się również na wartości proponowanych rezultatów, które mają być osiągnięte przez realizację działań oraz proponowanych zmianach jakie organizacje chcą wprowadzić poprzez swoje działania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w regulaminie konkursu oraz dokumentach konkursowych.

UWAGA! Od 05.09.2021 r. każda organizacja pozarządowa, realizując zadania finansowane z udziałem środków publicznych, zobowiązana jest stosować się do zasad związanych z zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240). Każdy ze złożonych wniosków o mikrodotację podlega ocenie formalnej - zapewnienie dostępności, o której mowa powyżej, jest kryterium dopuszczenia formalnego organizacji składającej wniosek do udziału w konkursie. Nie zamieszczenie informacji o zasadach dostępności będzie skutkowało odrzuceniem oferty na poziomie formalnym.

Zapraszamy do składania ofert na realizację mikrodotacji. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu oraz uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych online, na temat programu #mikrodotacje2022.

  1. Spotkanie informacyjne online 1 - 02.03.2023 (czwartek), godz. 17.00
  2. Spotkanie informacyjne online 2 – 11.03.2023 (sobota), godz. 11.00
  3. Spotkanie informacyjne online 3 – 14.03.2022 (wtorek), godz. 14.00

Kontakt dla wnioskodawców: Agata Margraf-Wojciechowska, Jakub Sztombka: [email protected], telefon 91 350 82 99, poprzez system Witkac.pl

Najważniejsze dokumenty:

  1. karta poglądowa oceny formalnej
  2. karta poglądowa oceny merytorycznej
  3. regulamin
  4. instrukcja do oferty

UWAGA!!! Wnioski w ramach konkursu mikroDOTACJE mogą być składane TYLKO poprzez platformę WITKAC.PL