Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych przed złożeniem wniosku

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z regulaminem programu „mikrodotacje” i uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dot. konkursu w jednym z następujących terminów:

  • 18 sierpnia 2017 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Sektor 3 Szczecin,
  • 23 sierpnia 2017 roku o godzinie 16:30 w siedzibie Sektor 3 Szczecin,
  • 26 sierpnia 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Sektor 3 Szczecin.

Wydarzenie na facebooku (LINK)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. Dodatkowo informujemy, że przez cały okres trwania konkursu i programu „mikroDOTACJE” istnieje możliwość organizacji indywidualnych spotkań informacyjnych i doradczych po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem 91 350 82 99 lub e-mail:biuro@sektor3.szczecin.pl.

—————

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami programu oraz złożenia wniosku na realizację mikroDOTACJI, które będą przyczyniać się do rozwoju inicjatyw społecznych na terenie Miasta Szczecin. Celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również służące zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych.


Nabór wniosków na realizację inicjatyw w programie trwa w dniach
16 sierpnia – 5 września 2017 roku

a ich realizacja jest możliwa w okresie od
15 września – 15 grudnia 2017 roku.


Składanie wniosków w ramach programu mikroDOTACJE odbywa się w oparciu o regulamin programu oraz za pomocą wniosku o realizację mikrodotacji, który należy dostarczy do Operatora tj. Fundacji Sektor 3 w dniach trwania naboru wniosków na finansowanie inicjatyw. Jeden podmiot może złożyć jedynie jeden wniosek na realizację mikroDOTACJI. Wypełnione, gotowe i podpisane przez właściwe do reprezentacji organizacji osoby wnioski można dostarczyć w terminie naboru, na dwa sposoby:

  1. osobiście w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin, przy al. Wojska Polskiego 63, IV piętro, pokój 4/21 lub
  2. elektronicznie poprzez przesłanie wniosków w formacie .pdf na adres e-mail Operatora tj. biuro@sektor3.szczecin.pl (w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację inicjatywy tożsama, papierowa wersja będzie musiała być dostarczona do Operatora).

Wnioski przyjmowane są do dnia 5 września 2017 roku do godziny 17.00.
Wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane. 


Maksymalna kwota dofinansowania mikrodotacji może wynieść 1500,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% wkładu własnego osobowego i/lub wkładu osobowego, w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację mikrodotacji.

Dokumenty do pobrania:

[doc] wniosek o mikrodotację

[pdf] wniosek o mikrodotację (plik poglądowy)

[pdf] karta oceny formalnej 

[pdf] karta oceny merytorycznej 

regulamin programu mikroDOTACJE