porady i wskazówki

Oferta/ wniosek realizacji #mikroDOTACJI w roku 2024 obejmuje wypełnienie czterech części formularza proponowanej inicjatywy, tj. informacje o organizacji (informacje ogólne), informacje o mikrodotacji, budżet projektu oraz załączniki i oświadczenia.

Wnioski o mikrodotacje składane są jedynie za pośrednictwem serwisu Witkac.pl w dedykowanym dla mikrodotacji konkursie – naborze ofert na realizację mikrodotacji. Tylko takie oferty są przyjmowane i będą podlegały ocenie.

Część I – informacje ogólne

W tej części należy przedstawić ogólne informacje na temat organizacji, która ma realizować działania w ramach mikrodotacji, i która stanie się realizatorem projektu.

rodzaj projektuto sfera działalności pożytku publicznego,
w której realizowana będzie mikrodotacja (zgodnie z art. 4 Ustawy o pożytku)
tytuł projektuunikalna nazwa projektu, tytuł stosowany przez organizację w realizacji mikrodotacji
termin realizacji projektuokres realizacji projektu zgodnie z datami określonymi w dokumentacji konkursowej
tryb złożenia/ członkowie grupy nieformalnejokreślenie czy organizacja występuje samodzielnie (jako Wnioskodawca) czy jako reprezentant grupy nieformalnej (jako Opiekun). W przypadku roli Opiekuna, system rozwinie listę osób zaangażowanych w działania grupy nieformalnej, dając możliwość wprowadzenia ich imion i nazwisk, wraz ze wskazaniem kto jest liderem grupy.   UWAGA – w przypadku występowania jako Opiekun, do oferty należy załączyć dokument „Porozumienie – grupa nieformalna”
typ rejestruwybór rejestru KRS lub innej ewidencji –
w przypadku innej ewidencji należy podać nazwę rejestru
numer KRS lub w innej ewidencji/ NIP/ REGON/ adresdane organizacji, w przypadku adresu należy podać adres siedziby. Jeśli adres siedziby różni się od adresu korespondencyjnego, należy zaznaczyć opcję adresu korespondencyjnego i wypełnić stosowne pola
www/ emaildane organizacji
nr konta bankowegonumer konta bankowego organizacji składającej ofertę mikrodotacji
osoby reprezentujące podmiotosoby upoważnione w organizacji do złożenia oferty i następnie podpisania umowy na realizację mikrodotacji
osoba kontaktowaosoba kontaktowa, osoba która stanie się realizatorem mikrodotacji i wie najwięcej na jej temat, jest to zazwyczaj osoba pisząca wniosek, która może udzielić szczegółowych informacji na temat jego merytorycznej treści

Część II – informacje o mikrodotacji

W tej części przedstawiamy informacje o przygotowywanej mikrodotacji tj. jej działaniach, założeniach, zamierzeniach, sposobach realizacji. Każda z części ma maksymalną określoną ilość znaków do wprowadzenia.

streszczenie mikrodotacjipodstawowe i najważniejsze informacje na temat proponowanych działań – cel, potrzeba, działania. Informacja ta może być wykorzystana do promocji projektu
w skróconej formie.   do wykorzystania: 1000 znaków ze spacjami
cel realizacji mikrodotacjiokreślenie celów mikrodotacji – np. cel główny, cele szczegółowe – czyli co się wydarzy, informacja o tym czego możemy się spodziewać po mikrodotacji   do wykorzystania: 1000 znaków ze spacjami
opis potrzeby realizacjiInformacje związane z faktem dlaczego mikrodotacja powinna być zrealizowana, jakie problemy/ potrzeby wskazują, że proponowane działanie jest istotne dla najbliższego otoczenia – co na to wskazuje, z czego to wynika   do wykorzystania: 2500 znaków ze spacjami
zmianaopis jaka zmiana nastąpi w wyniku mikrodotacji, co się zmieni wśród uczestników, jaki problem zostanie rozwiązany – tutaj nawet najmniejsze działanie może powodować wielkie efekty, więc co to będzie?   do wykorzystania: 1000 znaków ze spacjami
opis działań i harmonogramkrok po kroku co będzie realizowane w trakcie mikrodotacji, gdzie, kto, co, z kim, jak, po co? Wszystkie informacje na temat podejmowanych działań, formach tych działań, narzędziach wykorzystanych do realizacji mikrodotacji. W części harmonogramu określamy kiedy poszczególne rzecz, działania, inicjatywy mają się wydarzyć w podziale np. na dni, tygodnie, miesiące, okresy.   do wykorzystania: 4000 znaków ze spacjami w opisie działań i 2500 znaków ze spacjami w harmonogramie
działania promocyjneopis działań promocyjnych dotyczących mikrodotacji to informacje gdzie, jak często i jakie informacje będą się pojawiać aby wypromować działania, poinformować
o swojej mikrodotacji, zachęcić uczestników do włączenia się w proponowane inicjatyw. Informacja na temat kanałów informacji, mediów, Social Media – wszędzie tam gdzie poszczególne działania mikrodotacji zostaną zaprezentowane. Dodatkowo, pojawia się informacja liczbowa o bezpośrednich i pośrednich odbiorach mikrodotacji. 

W zakresie odbiorów pośrednich wymagane jest wskazanie źródeł wyliczeń i odbiorców na poziomie wniosku o mikrodotację,
w przypadku braku Komisja Oceny Wniosków nie przyzna punktów w tym kryterium.   do wykorzystania: 2500 znaków ze spacjami
rezultatyinformacja na temat tego co będzie wynikiem realizowanej mikrodotacji, zarówno w ilości jak i jakości – ile powstanie rzeczy, materiałów i co się zwiększy/ zmniejszy np. postawie odbiorców działania, ile osób będzie uczestniczyć
w poszczególnych etapach i jak to na nich wpłynie. Sposoby monitorowania to wszelkie informacje, które mogą potwierdzić że dany rezultat został osiągnięty.   do wykorzystania: 2500 znaków ze spacjami w każdej części (rezultaty twarde, rezultaty miękkie, sposoby monitorowania)
priorytetypole do opcjonalnego wyboru w przypadku realizacji mikrodotacji w określonych priorytetach. Organizacja nie ma obowiązku wykonywania działań priorytetowych – są one jednak premiowane dodatkowymi punktami na etapie oceny merytorycznej.

Część 3 – budżet projektu

Kalkulacja wydatków i budżetu realizacji mikrodotacji powinna odpowiadać proponowanym działaniom i powinna logicznie się z nimi łączyć. Wydatki niezwiązane z działaniami, które nie mają pokrycia i nie odnajdują się w działaniach, nie będą mogły być finansowane.

Budżet projektu zakłada, również, konieczność wniesienia wkładu własnego przez Organizację do mikrodotacji w postaci albo wkładu finansowego, albo osobowego (wolontariat). W celu poprawnego wypełnienia kalkulacji kosztów, Organizacja zapewnia min. 10% wkładu własnego do kwoty wnioskowanej mikrodotacji (nie całości projektu).

Przy określaniu rodzaju/ nazwy wydatku, informujemy czego ma dotyczyć wydatek – jakich zakupów (np. materiały plastyczne), jakich umów czy stanowisk (np. prowadzący warsztaty), jakich usług (np. księgowość, wynajem).

Wartość dotacji w ramach naboru nie może być mniejsza jak 1000,00 zł brutto oraz nie może przekroczyć 5000,00 zł brutto, stąd system nie zaakceptuje ofert, które wnioskują o mniejsze lub większe dofinansowanie. Ze względu na obowiązkowy, minimum 10% wkład własny, wartość projektu zawsze będzie większa niż wnioskowane w programie środki.


Część 4  – oświadczenia

Każde pole wyboru (np. zalega, nie zalega) powinno być odpowiednio oznaczone. Również
z zakresie RODO – bez tego, nie będziemy mogli się skontaktować z organizacją oraz nie będziemy w stanie przeprowadzić oceny formalnej i merytorycznej.

Załączniki

Złożenie wniosku polega na złożeniu oferty w dedykowanym konkursie, w serwisie Witkac.pl wraz z załącznikami:

  1. oświadczenie/ potwierdzenie złożenia oferty, wygenerowane z serwisu Witkac.pl, podpisane właściwą reprezentacją organizacji zgłaszającej, wykonanie scanu i dodanie go jako podpisany załącznik w formacie .pdf, przed złożeniem oferty w serwisie Witkac.pl (obligatoryjne dla wszystkich organizacji składających wnioski w ramach naboru),
  2. załącznik nr 1 – Informacje o dostępności, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019
    o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240) – (obligatoryjne dla wszystkich organizacji składających wnioski w ramach naboru),
  3. oświadczenie/ porozumienie z grupą nieformalną – załączone do oferty realizacji mikrodotacji w przypadku występowania jako Opiekun (załącznik fakultatywny),
  4. pełnomocnictwo/ upoważnienie do reprezentowania organizacji załączone do oferty realizacji mikrodotacji (załącznik fakultatywny).
Skip to content