Regulamin

Regulamin programu #mikrodotacje2024
Szczecin, 28 lutego 2024

§1
Postanowienia ogólne

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. mikroDOTACJI – należy przez to rozumieć wsparcie finansowe na realizację inicjatywy lub działania w ramach programu mikroDOTACJE, tj. „projektu” w rozumieniu ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Operatorze – należy przez to rozumieć Fundację Sektor 3, z siedzibą w Szczecinie, będącą operatorem środków finansowych w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miasto Szczecin.

3. Wnioskodawca/-y – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze sfer zadań publicznych w rozumieniu Ustawy.

3a. Opiekuna – należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, który udostępnił swoją osobowość prawną dla grupy nieformalnej, która za jego pośrednictwem stara się o uzyskanie środków finansowych na realizację mikroDOTACJI.

3b. Grupie nieformalnej – należy przez to rozumieć grupę minimum 3 osób fizycznych, które za pośrednictwem Wnioskodawcy/ Opiekuna starają się o uzyskanie środków finansowych na realizację mikroDOTACJI.

4. Młodej organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, który posiada siedzibę na terenie Miasta Szczecin, jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, nie wcześniej niż 24 miesiące na dzień ogłoszenia konkursu na złożenie wniosku o mikroDOTACJĘ.

5. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, który otrzymał dofinansowanie na realizację mikroDOTACJI.

§2
Założenia i cel programu

1. Program mikroDOTACJE jest częścią realizacji zadania publicznego realizowanego przez Organizatora, w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin.

2. Celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również służące zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych.

3. W ramach programu o mikroDOTACJE mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (Wnioskodawcy/ Opiekunowie) posiadające swoją siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin, w tym zarejestrowane oddziały terenowe, posiadające swoją siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin i wyrażające chęć działania na rzecz mieszkańców Szczecina.

4. Na realizację programu przeznacza się kwotę 120 000 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych brutto), która będzie rozdysponowana w minimum dwóch naborach. Przyjmuje się następujący podział środków finansowych na nabory: nabór 1 – 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto), nabór 2 – 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto). W szczególnych przypadkach, Komisja Oceny Wniosków, może zdecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu środków finansowych
w danym naborze. 

§3
Warunki i kryteria wyboru realizatorów projektów, typy przedsięwzięć możliwych do realizacji

1. Wnioskodawcą i Opiekunem, tj. podmiotem uprawnionym do składania wniosków
o mikroDOTACJĘ może być jedynie podmiot określony w §1 pkt. 3.

2. Minimalna kwota dofinansowania mikroDOTACJI wynosi 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto), a maksymalna kwota dofinansowania mikroDOTACJI może wynieść 5000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto). Wnioskodawca, w tym Opiekun, jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% wkładu własnego osobowego i/lub wkładu finansowego, w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację mikroDOTACJI.

3. W konkursie na realizację mikroDOTACJI, Wnioskodawca, również jako Opiekun, jest uprawniony do złożenia dowolnej ilości ofert, jednak może otrzymać nie więcej niż dwie mikroDOTACJE w programie, wg poniższego schematu:

 1. opcja 1: obie dofinansowane oferty zostały złożone jako oferty organizacji (samodzielnie, bez wspierania grup nieformalnych);
 2. opcja 2: oferta 1 – dofinansowana oferta, złożona przez organizację samodzielnie, oferta 2 – dofinansowana oferta złożona przez organizację – Opiekuna, reprezentanta grupy nieformalnej,
 3. opcja 3: dofinansowane oferta 1 i oferta 2 są złożone przez Organizację jako Opiekuna, reprezentanta dwóch oddzielnych grup nieformalnych.

4. Złożenie wniosku o otrzymanie mikroDOTACJI nie jest jednoznaczne z otrzymaniem środków finansowych na jej realizację.

5. W ramach programu mikroDOTACJE wsparciem finansowym mogą być objęte następujące inicjatywy i działania, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. mieszczą się w zakresie działań pożytku publicznego, określonym w art. 4 Ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. inicjują działania na rzecz odbiorców,
 3. angażują i włączają społeczności lokalne w realizację zaplanowanych działań,
 4. kwota dofinansowania mikroDOTACJI wynosi od 1000,00 zł brutto do 5000,00 zł brutto,
 5. nie finansują, nie współfinansują i nie łączą się z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin (w tym, m.in.: Szczeciński Budżet Obywatelski, Inicjatywa Lokalna),
 6. nie stanowią wkładu finansowego i merytorycznego do już realizowanych zadań publicznych, finansowych ze środków Gminy Miasto Szczecin.

6. mikroDOTACJE powinny pozytywnie wpływać na możliwości uczestnictwa mieszkańców
i organizacji pozarządowych w realizację oddolnych inicjatyw Gminy Miasto Szczecin.

7. Za priorytetowe uznaje się mikroDOTACJE, które będą przyczyniać się do szerokiego angażowania lokalnej społeczności w realizację projektu i tym samym będą włączały
w podejmowane inicjatywy i wraz z organizacją czy grupą nieformalną je wykonywały na zasadzie współtworzenia oraz partycypacji w zaplanowanych działaniach projektowych. Szczegółowy zakres działań priorytetowych obejmuje:

 1. podczas pierwszego naboru i realizacji działań – prowadzenie inicjatyw w ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (10-14.06.2024 r.), z wyłączeniem spotkania POD PLATANAMI (15.06.2024);
 2. podczas drugiego naboru i realizacji działań – prowadzenie inicjatyw na terenach rewitalizacyjnych określonych przez Gminę Miasto Szczecin;
 3. w obu naborach – prowadzenie inicjatyw przez młode organizacje pozarządowe, prowadzenie inicjatyw przez grupy nieformalne pod auspicjami organizacji pozarządowej (Opiekuna), prowadzenie działań na rzecz środowisk seniorów, prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

8. Operator zastrzega sobie możliwość ogłoszenia naboru specjalnego, np. związanego
z przeciwdziałaniem skutkom pandemii czy innym, nieprzewidzianym okolicznościom. Szczegółowe zasady oraz tryb realizacji naboru określi Regulamin specjalny. Środki na realizację naboru specjalnego pochodzą z puli niniejszego programu.

§4
Zasady i tryb naboru realizatorów projektów

1. Realizatora projektu wybiera się w procedurze konkursowej, przeprowadzanej podczas naboru wniosków na finansowanie mikroDOTACJI. W ramach programu przewiduje się prowadzenie min. 2 naborów wniosków. Nabór wniosków w ramach konkursu będzie trwał min. 21 dni kalendarzowych i rozpocznie się wg poniższego schematu:

 1. 1 nabór: 01-21 marca 2024, realizacja inicjatyw możliwa w okresie od 1 kwietnia 2024do 31 lipca 2024;
 2. 2 nabór: 29 sierpień 2024 – 18 wrzesień 2024, realizacja inicjatyw możliwa w okresie od 27 września 2024 – 27 grudnia 2024.

Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego naboru wniosków
w przypadku niewyczerpania środków finansowych.

2. Procedura konkursowa polega na ogłoszeniu otwartego konkursu, złożeniu wniosku
o mikroDOTACJE (załącznik 1) wraz z wymaganymi załącznikami (obowiązkowymi lub/ i fakultatywnymi), jego ocenie formalnej i merytorycznej, wyborze inicjatyw skierowanych do dofinansowania środkami mikroDOTACJI, ogłoszeniu wyników naboru na stronie internetowej Organizatora. 

3. Ogłoszenie otwartego konkursu, nabór wniosków (wraz z załącznikami) oraz ich obsługa, odbywa się w dedykowanym w tym celu elektronicznym generatorze wniosków (platforma Witkac.pl), do której dostęp dla Operatora jak i realizatorów zapewnia Gmina Miasto Szczecin. Szczegóły otwartego naboru wniosków, sposób składania oferty poprzez platformę oraz obsługa wniosków poprzez platformę zostaną również umieszczone na stronie dedykowanej realizacji programu #mikroDOTACJE 2024 wraz ze szczegółową informacją jak przystąpić do konkursu oraz sposobem składania oferty, załączników czy dokumentów dodatkowych.

4. Wniosek o mikroDOTACJE jest dostępny na stronie Operatora przez cały czas trwania zadania publicznego.

5. W czasie trwania zadania, szczególnie w czasie trwania naboru, Operator świadczy usługi konsultacji wniosków, konsultacji zasad programu i udziela informacji dot. procedur i realizacji projektów osobiście lub telefonicznie – spotkania odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu – drogą e-mail, poprzez adres: biuro@sektor3.szczecin.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 350 82 99.

6. Każdy przekazany wniosek o mikroDOTACJĘ podlega rejestracji przez Operatora.

7. Grupy nieformalne są upoważnione do złożenia wniosku na realizację mikroDOTACJI, jedynie za pośrednictwem Opiekuna. Osoby pełniące funkcje w organach statutowych organizacji pozarządowej będącej Opiekunem grupy nieformalnej, nie mogą być członkami tej grupy a na ich inicjatywy, w przypadku złożenia wniosku o mikroDOTACJE, nie mogą być przeznaczone środki finansowe. Opiekun składając wniosek o realizację mikroDOTACJI,
w imieniu grupy nieformalnej, w przypadku jej realizacji, zobowiązuje się do:

 1. zapewnienia swojej osobowości prawnej i możliwości realizacji projektu przez grupę nieformalną,
 2. wspierania członków grupy nieformalnej w zakresie prawidłowej realizacji projektu,
  w szczególności, w zakresie wydatkowania środków publicznych i zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich odpowiednim dokumentowaniem,
 3. dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej,
 4. wspierania grupy nieformalnej w realizacji działań projektu na każdym etapie jego realizacji.

8. Grupa nieformalna, składająca wniosek o realizację mikroDOTACJI za pośrednictwem Opiekuna, jest zobowiązana, w przypadku jej realizacji, do współpracy z Opiekunem projektu na każdym etapie jego realizacji, wzajemnego podejmowania współpracy w przypadku pojawienia się sytuacji ryzyka, wydatkowania środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

§5
Ocena wniosków o mikroDOTACJE

1. Każdy ze złożonych wniosków o mikroDOTACJĘ podlega ocenie formalnej przez Operatora
i merytorycznej, zgodnie z kartami ocen
poprzez specjalnie do tego powołaną, przez Operatora, Komisję Oceny Wniosków. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Urzędu Miasta Szczecin (łącznie nie mniej niż 3 osoby).

2. Operator dokonuje oceny formalnej, weryfikując kryteria formalne wskazane z ogłoszeniu o naborze konkursu. Wnioski o mikroDOTACJE spełniające kryteria formalne zostają przekazane od oceny merytorycznej.

3. Członkowie Komisji Oceny Wniosków oceniają wnioski o mikroDOTACJE, pod kątem merytorycznym. Komisja Oceny Wniosków dokonuje oceny merytorycznej wniosków
o mikroDOTACJE, w systemie punktowym, zgodnie z ogłoszeniem o naborze konkursu.

Istnieje możliwość skierowania mikroDOTACJI do dofinansowania w wyniku oceny globalnej/ całościowej, na podstawie decyzji Komisji Oceny Wniosków, nawet w przypadku nie otrzymania wystarczającej ilości punktów lub wyczerpania środków finansowych skierowanych na dany nabór wniosków o realizację mikroDOTACJI.

4. Wyniki naboru zostaną umieszczone na liście rankingowej, na stronie internetowej Operatora. Wnioski z największą ilością punktów oraz przekraczające próg punktowy zostaną skierowane do realizacji aż do wyczerpania środków finansowych w naborze, z zastrzeżeniem oceny globalnej/ całościowej. Organizator ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez Wnioskodawcę, zgodnie z zaleceniem Komisji Oceny Wniosków.

5. Nie ma możliwości odwołania od ocen, na podstawie których sporządzona zostaje lista mikroDOTACJI przeznaczonych do dofinansowania.

6. Operator poinformuje Wnioskodawców o zakończeniu oceny wniosków o mikroDOTACJĘ poprzez umieszczenie listy rankingowej wniosków na stronie www.

§6
Rodzaje wydatków, zawarcie umowy i przekazanie środków, sprawozdawczość

1. Wydatki w ramach mikroDOTACJI są kwalifikowane, jeśli spełniają następujące warunki:

 1. są niezbędne dla realizacji mikroDOTACJI,
 2. zostały poniesione w okresie realizacji mikroDOTACJI,
 3. są racjonalne i efektywne,
 4. są udokumentowane i zostały przewidziane w budżecie,
 5. są zgodne z odrębnymi przepisami prawa.

2. Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach mikroDOTACJI, należą:

 1. wydatki poniesione przed terminem lub po terminie realizacji mikroDOTACJI, które zostaną określone w Umowie na realizację mikroDOTACJI,
 2. podatek  od  towarów  i  usług  (VAT),  jeśli  może  zostać  odliczony  w  oparciu 
  o  ustawę  z  dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),
 3. zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej,
 4. zakup  środków  trwałych  (w  rozumieniu  art.  3  ust.  1  pkt.  15  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1
  w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego  1992  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych  Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  74,  poz.  397 z późn. zm.),
 5. amortyzacja,
 6. leasing,
 7. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
 8. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
 9. koszty kar i grzywien,
 10. koszty procesów sądowych,
 11. nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją mikroDOTACJI,
 12. koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów),
 13. zakup napojów alkoholowych,
 14. podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne  i  zdrowotne,  składek  na  Fundusz  Pracy  oraz  Fundusz  Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie
  o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 15. koszty  wyjazdów  służbowych  osób  zaangażowanych  w  realizację  mikroDOTACJI,
 16. wydatki związane z tworzeniem kapitału żelaznego organizacji,
 17. wydatki związane z realizacją celów religijnych oraz uprawiania kultu religijnego,
 18. wydatki związane z realizacją celów politycznych,
 19. wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę,
  w tym Opiekuna,
 20. koszty rozliczane na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez organizację użyczającą  osobowości  prawnej  grupie  nieformalnej  realizującej  projekt  (Opiekun). Organizacja taka nie może występować jako wykonawca lub podwykonawca działań przewidzianych w projekcie i skalkulowanych w budżecie. Oznacza to jednocześnie, że z pracownikami takiej organizacji oraz władzami statutowymi nie mogą być zawierane umowy cywilnoprawne i pracy,
 21. koszty transportu i usług transportowych o ile nie są wskazane merytorycznie do pokrycia w ramach realizacji mikroDOTACJI.

3. Do wydatków, które mogą być finansowane w ramach mikroDOTACJI, należą wszystkie wydatki związane z działaniami merytorycznymi i administracyjnymi w ramach mikroDOTACJI.

4. W ramach kosztów związanych z działaniami przewidzianymi w budżecie mikroDOTACJI, mogą być wszystkie wydatki związane z realizacją mikroDOTACJI, np. koszty osobowe merytoryczne (w tym, np. trenerzy, animatorzy, eksperci), koszty związane z uczestnictwem adresatów mikroDOTACJI (w tym, np. materiały szkoleniowe, sale, wynajem sprzętu, zakup materiałów plastycznych), koszty związane z działaniami promocyjnymi mikroDOTACJI
(w tym, np. plakaty, ulotki, ogłoszenia), koszty administracyjne mikroDOTACJI, tj. obsługa księgowa, koordynacja/ kierowanie/ administrowanie mikroDOTACJĄ, materiały biurowe, połączenia telefoniczne/ internetowe w części odpowiadającej realizacji mikroDOTACJI.

6. Wnioskodawca, w tym Opiekun, który otrzymał mikroDOTACJĘ, otrzyma środki finansowe na jej realizację na podstawie Umowy z Operatorem, w której zostaną określone zasady współpracy. Dla celów monitoringu i wsparcia realizacji mikroDOTACJI, do każdego Realizatora projektu zostanie przydzielony opiekun mikroDOTACJI z ramienia Operatora, który będzie wspierał jej realizację.

7. Środki finansowe na realizację zostaną przekazane na rachunek bankowy Realizatora projektu, wskazany w umowie, w przeciągu 14 dni od dnia podpisania umowy przez strony umowy. Wydatkowanie środków pochodzących z mikroDOTACJI jest możliwe jedynie
w terminie jej wykonania, wskazanym w Umowie na realizację mikroDOTACJI.

8. Z przekazanych środków finansowych Realizator projektu ma obowiązek przedłożyć sprawozdanie, przedstawiając potwierdzenia wydatkowania środków wg załączonego zestawienia wydatkowania środków w sprawozdaniu. Do sprawozdania Realizator projektu nie dołącza dokumentów księgowych. Weryfikacja dokumentów księgowych może odbyć się na wezwanie Operatora. Realizator składa sprawozdanie w dedykowanym systemie obsługi programu i konkursu Witkac.pl

9. Realizator projektu w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji mikroDOTACJI, przedstawia sprawozdanie merytoryczne i finansowe do Operatora, w celu weryfikacji prowadzonej mikroDOTACJI oraz ostatecznego rozliczenia wniosku o mikroDOTACJĘ. Sprawozdanie merytoryczne zawiera opis podjętych i zrealizowanych działań oraz osiągniętych rezultatów. Sprawozdanie finansowe zawiera zestawienie wydatków, daty ich poniesienia i źródła finansowania. Załącznikami do sprawozdania finansowego są dokumenty przekazywane jedynie na wezwanie, związane z realizacją mikroDOTACJI, na zasadach prowadzenia kontroli. Realizator projektu bez wezwania nie dołącza do sprawozdania dokumentów z realizacji mikroDOTACJI.  

10. Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli merytorycznej i finansowej realizacji mikroDOTACJI, w każdym czasie jej trwania i po jej zakończeniu.

§7
Działania promocyjne w ramach mikroDOTACJI

1. Realizator projektu w trakcie realizacji mikroDOTACJI jest zobowiązany do informowania
o źródłach finansowania mikroDOTACJI, tj. o współfinansowaniu inicjatywy ze źródeł pochodzących ze środków Gminy Miasto Szczecin oraz Operatora oraz do bieżącego informowania Operatora  o podejmowanych działań promocyjno-informacyjnych, w tym przekazywania na bieżąco informacji o planowanych do realizacji działań wynikających
z przyjętych założeń harmonogramu i działań wniosku o realizację mikroDOTACJI.

2. Wszelkie materiały wytworzone w ramach prowadzonej mikroDOTACJI, w szczególności materiały promocyjne i informacyjne, powinny być opatrzone w widocznym miejscu nadrukiem wskazanym w Umowie o realizację mikroDOTACJI oraz zawierać w widocznym miejscu logo programu, Operatora oraz Gminy Miasto Szczecin. Znaki graficzne zostaną przekazane Realizatorowi projektu po podpisaniu umowy na realizację mikroDOTACJI.

3. Materiały graficzne, informacyjne, w tym szczególnie materiały promocyjne, podlegają zatwierdzeniu i akceptacji przez Operatora przed ich wykonaniem.

4. W przypadku braku stosownej informacji i logo na wytworzonych materiałach,  koszty  poniesione ze  środków mikroDOTACJI,  związane z ich wytworzeniem mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.

5. Realizator projektu zobowiązuje się do przekazania minimum dwóch informacji
o realizowanych przez siebie działaniach Operatorowi w trakcie realizacji mikroDOTACJI. Brak ich przekazania może skutkować uznaniem działań za niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy.

§8

Monitoring realizacji mikroDOTACJI

1. W ramach realizacji programu Operator będzie prowadził monitoring realizacji i postępu projektów i mikroDOTACJI, które otrzymają wsparcie finansowe, w ramach podejmowanych działań i inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem postępu realizacji mikroDOTACJI.

2. Monitoring realizacji mikroDOTACJI będzie dotyczył zarówno jakości wykonywanych działań, odstępstw od zatwierdzonego w Umowie na realizację mikroDOTACJI harmonogramu i działań jak i postępu realizacji mikroDOTACJI, wykorzystywanych narzędzi pracy, opracowanych dokumentów, działań promocyjnych i informacyjnych, analizy względem pomysłu a realizacją mikroDOTACJI, identyfikacja postępu rzeczowego i finansowego, ewaluacyjna ocena bieżąca realizowanej mikroDOTACJI, rozwoju i wpływu mikroDOTACJI na wzmacnianie społeczności lokalnej, w tym rozwoju III sektora.

3. Prowadzenie monitoringu ma charakter informacyjny i ma na celu wspieranie realizacji mikroDOTACJI przez Wnioskodawcę i będzie prowadzony przez osobę wyznaczoną przez Operatora.

§9
Nieprawidłowe wykorzystanie środków na mikroDOTACJI, zwrot niewykorzystanych środków

Kwestie dotyczące kar i sankcji związanych z nieprzestrzeganiem zasad realizacji mikroDOTACJI, postanowień Regulaminu oraz zapisów Umowy o realizację mikroDOTACJI, pomiędzy Realizatorem projektu a Operatorem, będzie regulować Umowa na realizację mikroDOTACJI. Umowa będzie regulować również zasady zwrotu niewykorzystanych środków finansowych przez Wnioskodawcę/ Opiekuna.

§10
Postanowienia i informacje końcowe

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, informując
o każdorazowej zmianie poprzez stronę internetową Operatora.

2. Wszelkie kwestie sporne, zagadnienia, aspekty m.in.: realizacji mikroDOTACJI, obowiązków sprawozdawczych, przechowywania dokumentacji, których nie reguluje niniejszy Regulamin, mogą być interpretowane przez Operatora, poprzez odniesienie do innych dokumentów i regulacji prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wzory dokumentów, niezbędne do złożenia wniosku o mikroDOTACJI, wzory umów, sprawozdania, oświadczeń oraz wszelkie informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej Operatora oraz w biurze Operatora. Informacji na temat programu udzielają osoby uprawnione do kontaktów, tj. Agata Margraf-Wojciechowska i Jakub Sztombka pod numerem telefonu 91 350 82 99 lub e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl

Skip to content