Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęście zadawane pytania. Jeśli pojawią się nowe prosimy o kontakt – na pewno na nie odpowiemy.

1. Co oznacza udokumentowane partnerstwo w realizacji mikroDOTACJI?

Udokumentowane partnerstwo w realizacji mikroDOTACJI oznacza, że partnerem – oficjalnym – realizacji działania staje się podmiot niezależny od organizacji (np. urząd, miejsce publiczne, inna organizacja, podmiot biznesu), która stara się o środki finansowe. Oba podmioty powinny, więc, spisać między sobą odpowiednie porozumienie w którym pojawią się obowiązki i działania obu stron. Informacja o zawarciu pisemnego porozumienia powinna być jasno przekazana w traście wniosku o mikroDOTACJĘ a samo porozumienie przedstawione do weryfikacji w przypadku otrzymania dofinansowania.


2. Czy składając jeden wniosek o mikrodotację można być dodatkowo partnerem/ drugim oferentem w innym wniosku?

Nie. W konkursie na mikrodotację każda z organizacji może złożyć jeden wniosek. Oznacza to, że składa go samodzielnie lub w partnerstwie z inną organizacją/ organizacjami.


3. Co oznacza, że pomysł określony w mikrodotacji powinien „inicjować nowe działania na rzecz odbiorców”?

Nowe działania oznaczają przede wszystkim, że planowane we wniosku o mikrodotacje inicjatywy nie mogą być dopełnieniem tych, które już są realizowane i jednocześnie dofinansowanie ze środków publicznych. Dodatkowo, nowość podejmowanych działań powinna skupiać się na tych aspektach, które Wasza grupa odbiorców nie miała jeszcze okazji poznać lub planowane przez Was działania są kierowane do nowych osób, które wcześniej nie korzystały z określonych akcji/ inicjatyw.


4. Jak określić cel realizacji i w jaki sposób podać wartości liczbowe? 

Cel realizacji wniosku powinien być określony w sposób jasny i pełny tj. posiadający niezbędne informacje o tym po co dana inicjatywa ma być wykonana. W określaniu celu można wspomagać się szeroko dostępnymi sposobami jak np. metoda SMART czy zasada cel główny- cel szczegółowy. Należy, jednak, pamiętać o tym aby cel rzeczywiście odpowiadał na określone potrzeby odbiorców działania. Wartości liczbowe należy podać w systemie pełnym tj. np 10 osób biorących udział lub też w systemie minimalnym, w przypadku braku możliwości szczegółówego określenia odbiorców Waszego działania. Proszę jednak pamiętać, że określone wartości liczbowe powinny mieć swoje odzwierciedlenie w potwierdzeniu uczestnictwa jak np. lista obecności.


5. Czy wszystkie pola wniosku o realizację mikroDOTACJI należy wypełnić? 

Jak najbardziej. Należy nie tylko wypełnić każde z pól ale również w poszczególnych opisach zawrzeć wszelkie niezbędne informacje, o które prosimy jak np. określenie celów szczegółowych, harmonogram, wykorzystanie zasobów, wartości liczbowe, rezultatów miękkich czy twardych. Wniosek wykorzystywany w programie ma bardzo uproszczoną formę, jednak aby w pełni oddać proponowane działanie do realizacji wypada go opisać jak najpełniej. Osoby oceniające wnioski nie wiedzą, bez podanych szcegółów, jaki jest zamysł danego działania.


6. Budżet nie dzieli kosztów na administracyjne, merytoryczne, promocyjne? Jak je oznaczyć? 

Nie ma potrzeby oznaczania jaki koszt należy do danej kategorii. Wychodzimy z założenia, że wszystkie przedstawione koszty są niezbędne z punktu widzenia realizacji wniosku stąd nie kategoryzujemy ich. Oczywiście, w celu ułatwienia rozliczenia czy katalogowania organizacja ma możliwość określenia jakim kosztem jest dana pozycja, jednak nie jest to element brany pod uwagę w trakcie oceny. Osoby oceniające skupią się na zasadności danego wydatku dla danego wniosku, jego wysokości czy organizacji. Konieczne jest jednak dookreślenie które koszty stanowią koszty dotacji a jakie są wkładem własnym do realizowanych inicjatyw.


7. Jak wypełnić pola „tytuł mikrodotacji” i „tytuł projektu”?

W tych polach (na stronie 1 i 2 wniosku o mikrodotację) należy wpisać nazwę jaką chcecie się posługiwać w trakcie realizacji waszej inicjatywy. Informacje ze strony nr 1 są informacjami poglądowymi do szybkiego odnajdywania danego wniosku wśród wielu innych.


8.  Co wpisać w polu „rodzaj projektu”?

W tym polu (jest to pierwsze pole głównej tabeli przedstawiającej pomysł na realizację) należy dookreślić jakiej sfery pożytku publicznego dotyczy mikrodotacja. W tym celu można skorzystać z katalogu 33 punktów, obecnie obowiązującego artykułu 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.