Projekty zrealizowane w ramach mikroDOTACJI 2017

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim streszczeniem projektów zrealizowanych w ramach zadania mikroDOTACJE2017.

 1. STOWARZYSZENIE POLITES w ramach mikrodotacji zrealizowało projekt, pt. #POLITES 15. W ramach projektu zrealizowano a) 2 warsztaty dla młodzieży pt. POLITES – what does it mean to 15teen?, dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, których celem było poznanie opinii młodzieży, podjęcie dialogu i rozbudzenie zainteresowania aktywnością społeczną. Realizacja warsztatów skłoniła 15 latków do autentycznej refleksji i rozbudziła zainteresowanie zaangażowaniem w działalność społeczną ; b) jubileusz 15-lecia – wydarzenie integrujące dla osób współpracujących ze Stowarzyszeniem na przestrzeni lat, które stworzyło przestrzeń do podziękowania i docenienia pracy wielu osób współtworzących Stowarzyszenie, wspierających realizację jego misji  i kreowanie nowych idei; c) 2 filmy – 1 prezentujący znaczenie i sposoby rozumienia pojęcia obywatel przez młodych ludzi, 2 – którego bohaterami są osoby związane ze Stowarzyszeniem, ich historie związane z organizacją, aktywnością społeczną i wolontariatem. Celem projektu było zaangażowanie mieszkańców Szczecina do podjęcia dyskusji wokół pojęcia obywatel, dialogu o tym czym jest społeczeństwo obywatelskie i jak wspierać jego rozwój. Obiorcami bezpośrednimi działań w projekcie było 140 uczestników warsztatów i jubileuszu, a odbiorcami filmów – ponad 7 tys. osób. Realizacja projektu pokazała sens i wartość działań społecznych – stanowiła motywację do kontynuacji i realizacji kolejnych działań.

 

 1. FUNDACJA HALO w ramach mikrodotacji zrealizowała projekt, pt. HALOMIKOŁAJKI. Projekt zakładał przygotowanie i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej dla dzieci z zaburzeniami lękowymi, takimi jak mutyzm wybiórczy, jąkanie, chorobliwa nieśmiałość oraz aktywizację całych rodzin, poprzez włączenie opiekunów w animację wydarzenia dla dzieci i wspólną zabawę. W zabawie wzięło udział 30 dzieci z zaburzeniami lękowymi i problemami
  w komunikacji. Spośród dzieci biorących udział w zabawie połowa pochodziła z rodzin zastępczych. W przygotowanie i realizację zabawy zostało włączonych także 30 dorosłych – opiekunów oraz rodziców dzieci. Opiekunowie i rodzice pomagali w wyborze i pakowaniu prezentów, dekoracji sali, animacjach oraz współfinansowali prezenty dla dzieci – w wysokości 50% ich wartości, co wzmocniło ich poziom zaangażowania, sprawczości i samooceny. Pozostałe 50% było wkładem finansowym Fundacji. W realizację zadania zaangażowali się także wolontariusze europejscy z Erasmus+, ze Stowarzyszenia POLITES. Ideą zabawy była wzajemna integracja dzieci i całych rodzin oraz ćwiczenie interakcji społecznych. Zabawy animowane przez dorosłych (wolontariuszy, koordynatora, opiekunów i rodziców) prowadzono także z użyciem terapeutycznego, elastycznego rękawa do zabaw grupowych, który ułatwia nawiązywanie kontaktów werbalnych, pozwalając na aktywności we wspólnej, intymnej przestrzeni. Celem projektu było także przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci z pieczy zastępczej lub korzystających ze wsparcia MOPR oraz integracja rodzin pełnych, lepiej sytuowanych z rodzinami pieczy zastępczej i korzystających z pomocy MOPR. Realizacja projektu przyczyniła się w sposób istotny do wzrostu aktywności społeczności lokalnej. Zaktywizowano całe rodziny poprzez włączenie opiekunów w animację wydarzenia dla dzieci
  i wspólną zabawę, jednocześnie wzrósł poziom zaangażowania dorosłych i ich poczucie sprawczości, a tym samym samooceny. Projekt przeciwdziałał wykluczeniu dzieci z pieczy zastępczej lub korzystających ze wsparcia MOPR, poprzez zakupienie jednakowych prezentów zarówno dla ww. dzieci, jak i dla dzieci z rodzin pełnych i lepiej sytuowanych.

 

 1. Fundacja ANIMATUS w ramach mikrodotacji zrealizowała projekt, pt. ZŁOTY WIEK SZCZECINA, którego głównym celem było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości dotyczącej historycznego i kulturowego dziedzictwa Szczecina ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodych osób w wieku 12-30 lat oraz seniorów powyżej 60 r. ż. W ramach projektu przeprowadzono cztery lekcje historyczno – muzealne, w Muzeum Narodowym w Szczecinie, dla dzieci szkół podstawowych i średnich (12-18 lat), z e Szczecina, w których udział wzięło 120 uczniów; dwie wycieczki po Szczecinie z przewodnikiem, śladami historycznej świetności Szczecina, z udziałem 60 uczestników – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów; prelekcję – wykład przybliżający historię dawnego Księstwa Szczecińskiego i dynastii Gryfitów, z udziałem dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Przeprowadzony projekt pozwolił na poznanie historii własnego regionu i dziedzictwa kulturowego, stworzenie przestrzeni dla dyskusji na temat spuścizny historycznej Szczecina, integrację mieszkańców naszego miasta w oparciu o wspólne wartości, udostępnienie ciekawej oferty edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców miasta, nawiązanie i kontynuację współpracy instytucji w zakresie tworzenia atrakcyjnych ofert edukacyjnych i kulturalnych. W wydarzeniach projektu czynny udział wzięło ok. 260 osób ze Szczecina, a odbiorcami pośrednimi, poinformowanymi za pomocą różnych kanałów informacji, było około 3000 osób. Realizacja projektu przyczyniła się do pobudzenia zainteresowania, wśród uczestników z różnych grup wiekowych, historią miasta i wpłynęło pozytywnie na rozbudzenie postaw twórczych oraz poszerzyło grono odbiorców działań edukacyjnych i kulturalnych.

 

 1. STOWARZYSZENIE MEDIA DIZAJN w ramach mikrodotacji zrealizowało projekt, PAŹDZIERNIK TKANINĄ OTULONY. DELIKATNOŚĆ, w ramach którego przeprowadzono grę uliczną „Znajdź logo”; performance uliczny z elementami flash-mob’u, pn. „3xM”; Galę Festiwalu w Szczecińskim Inkubatorze Kultury; „Miękki Mural”; wernisaż i ekspozycję wystawy Twórców Tkaniny Artystycznej, pt. „Delikatność” w Muzeum Narodowym w Szczecinie- Centrum Dialogu Przełomy – warsztaty popularyzujące tkaninę jako medium sztuki. Celem projektu było rozbudzenie zainteresowań sztuką z wykorzystaniem tkaniny jako medium w środowisku dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów miasta Szczecin.  W ramach festiwalu zaprezentowano tkaninę artystyczną w szerokim aspekcie sztuki współczesnej i przełamano konwencję jej użytkowej wartości. W festiwalu uczestniczyło 330 osób w sposób czynny, były to głównie osoby zainteresowane modą, designem lub poszukujące nowych inspiracji i przeżyć. Uczestnicy mili okazję przekonać się o dobrej kondycji polskiej tkaniny unikatowej oraz zapoznać się z wieloma jej formami: od tradycyjnych po bardzo niekonwencjonalne  i nowatorskie ujęcia, przefiltrowane przez wyobraźnię artystów.

 

 1. STOWARZYSZENIE NASZE GOLĘCINO w ramach mikrodotacji zrealizowało projekt, PIERNIKOWY ZAWRÓT GŁOWY. Projekt zakładał pieczenie pierników, które rodziny zjadły podczas Świąt Bożego Narodzenia oraz przegotowanie świątecznych pierników dla chorych mieszkańców Golęcina i pacjentów przebywających w Golęcińskim Szpitalu Onkologicznym. Uczestnicy projektu przygotowali także pierniki – figurki z masy solnej do zawieszenia na choinkę, które rodziny uczestniczące w projekcie zabrały do domów oraz zapakowały na prezenty dla chorych i samotnych z Golęcina. Głównymi celami projektu były: szeroko rozumiana integracja społeczności lokalnej w działania sprzyjające podtrzymywaniu więzi międzypokoleniowej; wzmocnienie oddolnych inicjatyw mieszkańców Golęcina i ukazanie ich wartości, jako przyczyniające się do uatrakcyjnienia dzielnicy; podtrzymywanie i szerzenie tradycji oraz, w atmosferze wspólnej zabawy i życzliwości, zadbanie o chorych mieszkańców Golęcina. Celami szczegółowymi były: zaangażowanie mieszkańców do wspólnych działań, wzmacnianie więzi rodzinnych (w warsztatach uczestniczyły dzieci z rodzicami i dziadkami), zachęcenie mieszkańców do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, promocja podejmowanych inicjatyw i integracja aktywnej części mieszkańców Golęcina, wspieranie
  i szerzenie dobrych praktyk, podtrzymywanie i szerzenie tradycji świątecznych, pokazanie sposobów spędzania czasu z rodziną i ukazanie wartości tak wykorzystywanego czasu (w kontekście przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym), zaopiekowanie się i zadbanie o relacje z osobami samotnymi i chorymi z Golęcina (w kontekście przeciwdziałania marginalizacji społecznej). Projekt był skierowany do całych rodzin – biorących udział
  w warsztatach pieczenia pierników (44 osoby) i przygotowywania pierników ozdobnych (29 osób), osób chorych i samotnych, które nie były w stanie uczestniczyć w ww. warsztatach, ze względu na swój stan zdrowia (25 osób). Ważnym elementem projektu było zaangażowanie dzieci, które dzieliły się z chorymi mieszkańcami, efektami swojej pracy. Łącznie w projekcie wzięło udział 98 osób. Partnerem w projekcie była Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która udostępniła pomieszczenia wraz z mediami, w których odbyły się warsztaty oraz zadbała aby część pierników trafiło do osób chorych i samotnych z Golęcina. Projekt stworzył także możliwość poznania się mieszkańców – sąsiadów, którzy do tej pory nie mieli takiej sposobności. Wspomógł proces integracji oraz pozwolił docenić wartość nawiązywania
  i podtrzymywania relacji międzysąsiedzkich.

 

 1. STOWARYSZENIE VIA ARTIS w ramach mikrodotacji zrealizowało projekt, pt. MUZYKALNY SZCZECIN. W projekcie przeprowadzono 4 tematyczne akcje muzyczne w instytucjach kultury miasta, w formie wydarzenia edukacyjnego, które w sposób bezpośredni przybliżyły wiedzę artystyczną dużej grupie dzieci i młodzieży (397 osób ze szkół podstawowych). Audycje przeprowadzono w formie warsztatów z wykorzystaniem multimediów i instrumentarium. Warsztaty odbyły się w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, co wpłynęło na wzrost zainteresowania działalnością szkoły oraz innymi instytucjami kulturalno – oświatowymi w mieście, a także wzrost zainteresowania słuchaniem muzyki na żywo, co sprzyja wzrostowi liczebności  słuchaczy na koncertach muzyki kameralnej i symfonicznej. Dzięki projektowi beneficjenci mieli możliwość zapoznania się z różnorodnym instrumentarium orkiestrowym, poprzez praktyczny pokaz 8 instrumentów: skrzypce, fortepian, flet, obój, fagot, klarnet, saksofon, ksylofon. Zostały pokazane i omówione role poszczególnych instrumentów w orkiestrze, dzieci zapoznano z charakterystyką i możliwościami wykonawczymi instrumentów. Poprzez występy artystyczne rówieśników – uczniów PSM I st. pobudzono świadomość dzieci i młodzieży do osobistej odpowiedzialności za podejmowane działania względem własnej edukacji, podejmowania wysiłku na rzecz własnego środowiska lokalnego
  i tym samym wzrostu lokalnego patriotyzmu. Uczestnicy projektu przyswoili podstawowe wiadomości z zakresu historii miasta, historii epoki dot. kompozytorów i repertuaru muzycznego, poznali podstawowe gatunki muzyczne i stosowane instrumentarium. Ponadto uzupełnili i utrwalili wiedzę o instytucjach kultury miasta, ich działalności i zabytkach Szczecina. Celami projektu było pobudzenie lokalnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży poprzez reklamę Szczecina, jako ośrodka kultury prężnie działającego na rzecz mieszkańców, rozbudzenie świadomości społecznej i odpowiedzialności za wspólne dobro kulturowe wśród najmłodszego pokolenia. Także poznawanie instytucji kultury i oferty edukacyjnej miasta poprzez ich działalność oraz jako obiektów zabytkowych i architektonicznie ciekawych miejsc, rozpowszechnianie dostępu do kultury wyższej wśród młodszych grup wiekowych, grup środowiskowych o niższym statusie materialnym lub utrudnionym dostępie do niej. Długofalowym efektem projektu będzie wykorzystanie nabytej wiedzy – podczas warsztatów muzycznych, w dalszych celach edukacyjnych, np. wypracowania, projekty, literackie konkursy tematyczne i plastyczne. O trwałości rezultatów zdecydują także nauczyciele szkół ogólnokształcących i rodzice dzieci jako bezpośredni liderzy edukacji i autorytety. Długofalowe efekty będą obserwowane poprzez wzrost liczby słuchaczy i widzów na koncertach muzyki poważnej, festiwalach i konkursach artystycznych, także dla najmłodszych, aktywny udział społeczny w życiu kulturalnym miasta i regionu.

 

 1. FUNDACJA STREFA MELOMANA w ramach mikrodotacji zrealizowała projekt, MIKOŁAJKOWA STREFA ARTYSTYCZNA, w ramach którego zrealizowano warsztaty dla 20 podopiecznych Centrum Opieki nad Dzieckiem (którzy nie mieli wcześniej styczności z taką formą aktywności artystycznej – rozwijającej pod względem muzycznym); koncert w świetlicy COnD; wspólne śpiewanie kolęd wraz z dziećmi z COnD. Warsztaty w ramach projektu opisywały, jednocześnie bawiąc, elementy dzieła muzycznego, takie jak: melodia, rytm, dynamika, itp. Podczas warsztatów wykorzystywano różne formy aktywności: zajęcia ruchowe (klaskanie, tańczenie), śpiewanie, zabawy, zgadywanki. Przeprowadzone działania objęły 20 dzieci – uczestników warsztatów, 11 dzieci śpiewających kolędy podczas koncertu, ok. 100 osób – publiczność (podopieczni COnD, opiekunowie, rodzice). Odbiorcy projektu zyskali możliwość obcowania z kolędami wykonywanymi przez profesjonalnych instrumentalistów – absolwentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Efektem projektu jest wzrost aktywności uczestników w zakresie muzyki, śpiewania, kultury, zwiększenie wiedzy o muzyce, możliwość udziału w wydarzeniu artystyczno-kulturalnym. Projekt zyskał szeroką  aprobatę – jest zainteresowana kontynuacją działań w zakresie umuzykalniania dzieci i młodzieży COnD.

 

 1. FUNDACJA SZCZECIN TRAILS w ramach mikrodotacji zrealizowała projekt, pt. SZCZECIN TRAILS – DROGA DO BEZPIECZNEJ JAZDY, w ramach którego zorganizowano nieodpłatną, 2 godzinną wycieczkę rowerową po terenie Lasów Miejskich i Nadleśnictwa Trzebież, dla grupy ok. 45 osób. Wycieczkę poprzedziło nieodpłatne szkolenie dla 4 grup uczestników, z podstaw techniki jazdy w ternie (po 3 godziny na każdą grupę – łącznie dla 25 uczestników). Na zakończenie wycieczki zorganizowano piknik (2 godzinny – z ogniskiem, kiełbaskami i napojami), dla rowerzystów i ich rodzin, w którym udział wzięło ok. 50 osób. Rozlosowano upominki. W trakcie pikniku, dla chętnych, przeprowadzono pogadankę i dyskusję z zakresu naprawy
  i konserwacji roweru oraz bezpiecznego dla zdrowia uprawiania aktywności fizycznej (omówiono i przedstawiono właściwe ćwiczenia, które powinny być wykonywane po wysiłku fizycznym). Celami projektu była aktywizacja i integracja lokalnego środowiska rowerzystów, zwiększenie świadomości w zakresie bezpiecznego uprawiania turystyki rowerowej,  w szczególności kolarstwa górskiego i poprawa bezpieczeństwa jazdy, wzrost świadomości
  w zakresie bezpiecznego dla zdrowia uprawiania aktywności fizycznej, promocja walorów rekreacyjno – turystycznych Lasów Miejskich Szczecina. W wyniku realizacji projektu zwiększyły się umiejętności (poprawiła się technika jazdy) wśród 25 uczestników szkolenia, zwiększyła się świadomość w zakresie bezpieczeństwa jazdy rowerem w terenie wśród 50 uczestników wycieczki i pikniku, nastąpiła integracja środowiska rowerzystów zaczynających uprawiać i uprawiających turystykę rowerową w terenie, poprzez nawiązanie kontaktów
  i wymianę doświadczeń, zwiększyła się świadomość w zakresie bezpieczeństwa uprawiania turystyki rowerowej, związanej ze sprawnością roweru, bezpiecznego dla zdrowia uprawiania aktywności fizycznej, walorów turystyczno – rekreacyjnych Lasów Miejskich – ścieżki i szlaki rowerowe. Projekt był promowany na FB, rozwieszono plakaty – informacje dotarły do blisko 2000 osób.

 

 1. STOWARZYSZENIE PO TO JESTEM w ramach mikrodotacji zrealizowało projekt, pt. PIES ŁĄCZY POKOLENIA, łączący dzieci, seniorów i psy terapeutyczne. W ramach projektu zorganizowano festyn integracyjny dla seniorów 60+ i dzieci w wieku przedszkolnym, w którym udział wzięło 25 dzieci i 25 seniorów, opiekunowie przedszkolni, animatorzy i wolontariusze. Podczas festynu odbyły się zajęcia dotyczące zasad bezpiecznego kontaktu z psem, gry, zabawy oraz konkursy integracyjne dla dwóch pokoleń. Celami projektu było wzmocnienie więzi międzypokoleniowych (pomiędzy seniorami 60+, a dziećmi w wieku przedszkolnym), edukacja międzypokoleniowa i wzajemne uczenie się, aktywizacja osób w wieku 60+, uczenie dzieci tolerancji i szacunku dla starszego pokolenia, rozwijanie właściwych postaw wobec psa, rozwijanie wrażliwości i empatii. Projekt przyczynił się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej poprzez wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, spełnienie potrzeb dzieci, jak i osób starszych w zakresie wymiany doświadczeń, pogłębiania relacji jaka powinna istnieć między dzieckiem, a dziadkami. Przyczynił się do kształtowania umiejętności kooperacji oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej wśród seniorów i dzieci, kształtowania u najmłodszych postaw szacunku do starszego pokolenia. Dzięki zajęciom z młodym pokoleniem seniorzy odzyskali pewność siebie, poczuli satysfakcję, nauczyli się nowych rzeczy – poczuli się potrzebni i użyteczni. Poprzez kontakt z dziećmi doświadczyli radości, a także aktywności fizycznej, uczestnicząc w zaplanowanych grach i zabawach m. in. z udziałem psa.

 

 1. POMORSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWO KULTURALNE w ramach mikrodotacji zrealizowało projekt, pt. POCZTÓWKA Z POMORZAN: spacer z dziećmi i młodzieżą po Pomorzanach, wraz z instruktorami, którzy przybliżyli miejsca  historyczne i piękno architektury. Rozbudziwszy wrażliwość na detale i energię znaczących miejsc okolicy umożliwiono dzieciom i młodzieży sporządzenie fotografii i rejestrację otaczających dźwięków, np. szum wody, turkot pociągu, dźwięk szkolnego dzwonka, śpiew ptaków, gwar uliczny, czy muzyka dobiegająca z okien sąsiada. Uczestnicy przeprowadzili także wywiady z mieszkańcami dzielnicy. Celem głównym projektu było stworzenie pocztówki muzycznej – rodzaju kolażu dźwiękowego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia i integracja lokalna. W ramach projektu odbyła się wystawa fotograficzna, podczas której odtwarzano, stworzoną pocztówkę dźwiękową. Podczas warsztatów młodzież była aktywizowana wielopłaszczyznowo, pod kątem estetycznym, wizualnym i słuchowym. Pod okiem historyka – Michała Gierkego, odbiorcy mogli poszerzyć wiedzę na temat swojego regionu, zwrócić uwagę na jego piękno oraz zatrzymać je w kadrze aparatu fotograficznego. Zaś z muzykiem i animatorem kultury – Gabrielą Maliną, wybrali się w podróż z dźwiękami muzyki, jakie oferuje miasto. Przy pomocy telefonów, tabletów, dyktafonów nauczyli się nagrywać pojedyncze dźwięki i słyszeć w nich muzykę. Z zebranego materiału powstał kolaż muzyczny, „pocztówka dźwiękowa” z Pomorzan. W projekcie wzięło udział 22 uczestników poniżej 20 roku życia, 13 osób starszych, z którymi przeprowadzono wywiady. Biernymi odbiorcami projektu stało się ok. 5000 osób poinformowanych o projekcie z pomocą mediów społecznościowych – FB i plakatów. W wyniku realizacji projektu zaistniało wyraźne łączenie pokoleń lokalnej społeczności. Spotkania podczas wywiadów i wernisażu spowodowały konfrontację i wymianę poglądów, a tematyka dotycząca regionu była wspólnym mianownikiem pozwalającym na integrację. Młodzież biorąca udział w zajęciach wciągnęła w działania swoje rodziny oraz osoby zapoznane podczas spacerów studyjnych. Dodatkowo osoby odwiedzające na co dzień nasze stowarzyszenie zauważyły nasze działania, zaciekawiła ich inicjatywa, na co odpowiedzią była frekwencja podczas pokazu powarsztatowego oraz liczne rozmowy, nt. rezultatów warsztatów.

 

 1. STOWARZYSZENIE „POP ART” w ramach mikrodotacji zrealizowało projekt, pt. WARSZTATY KOMIKSOWE ORAZ PRELEKCJĘ EKSPERCKĄ W RAMACH SZCZECIŃSKICH SPOTKAŃ Z KULTURĄ POPULARNĄ „BETON”. Celem projektu było przeprowadzenie kolejnej, znacznie rozszerzonej giełdy komiksu i kultury popularnej, połączonej z szeregiem prelekcji i spotkań z twórcami oraz warsztatami kryminalno-komiksowymi, podczas których uczestnicy stworzyli własne kadry/ plansze komiksu kryminalnego, którego akcja dzieje się w Szczecinie. W efekcie miłośnicy komiksu i kultury popularnej ze Szczecina uzupełnili swoje kolekcje i wymieniali się z innymi kolekcjonerami, a także pogłębili swoją wiedzę podczas prelekcji. Uczestnicy warsztatów podnieśli swoje kompetencje plastyczne i fabularyzatorskie oraz umiejętności artystyczne. Projekt to także próba stworzenia nowego produktu – „Betonu”, który ma być mini konwentem, szczecińskimi spotkaniami popkultury, organizowanym cyklicznie i rozbudowującym się. W giełdzie wzięło udział ponad 500 osób, w 10 prelekcjach ponad 200 osób, zaś w dwóch warsztatach  – co najmniej 30 osób. W aktywną organizację wydarzenia było zaangażowanych około 30 osób. Ponadto dzięki wydarzeniu dokonała się integracja lokalnych środowisk zainteresowanych komiksami, kulturą japońską oraz ogólnie popkulturą.

 

 1. Uczniowski Klub Sportowy SZCZECIŃSKA AKADEMIA KICKBOXINGU w ramach mikrodotacji zrealizował projekt, pt. SZKOLNY TURNIEJ W PIŁKĘ HALOWĄ O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W SZCZECINIE, który zakładał organizację turnieju piłki halowej w dwóch kategoriach wiekowych – pierwsza dla uczniów klas 3-5, druga dla uczniów klas 6-8. Rozegrano mecze grupowe, następnie półfinałowe i finałowy, wśród drużyn, które przeszły fazę grupową. W ramach projektu zrealizowano cel jakim było zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zaszczepienie u dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 5 pozytywnych wzorców do naśladowania. Wprowadzono zasady poszanowania przeciwnika oraz fair play. W wyniku realizacji zadania udało się zachęcić wszystkie klasy do wystawienia swoich drużyn piłkarskich. Dodatkowo uczniowie poprzez udział w turnieju oraz udział w treningach, które organizowali we własnym zakresie, podnieśli swoją sprawność fizyczną. Zauważono zmianę postaw i zachowań u uczniów biorących udział w turnieju – nastąpiła wzmożona dyscyplina i przestrzeganie zasad panujących w szkole – uczniowie podczas rozgrywek sportowych wykazywali się dużą dyscypliną, szacunkiem do przeciwników (zarówno drużyn zwycięskich, jak i przegranych). Wartością dodaną do projektu było także zaktywizowanie rodziców, którzy przychodzili dopingować swoje dzieci. W turnieju udział wzięło 136 uczniów, a około 360 uczniów było odbiorcami pośrednimi – obserwatorami turnieju. W przygotowywanie, organizację i przeprowadzenie turnieju było zaangażowanych także 4 nauczycieli wychowania fizycznego, którzy sędziowali mecze, a także 20 nauczycieli informujących o turnieju i zachęcających dzieci do wzięcia w nim udziału. Dodatkowo dzieci w SP nr 5 samodzielnie wykonały i aktualizowały gazetkę szkolną z informacjami o turnieju i jego wynikach.

 

 1. Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w ramach mikrodotacji zrealizował projekt, pt. CO WIESZ O PIERWSZEJ POMOCY? Celem projektu było dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie. W ramach realizacji projektu opracowano i wydrukowano 200 ulotek informacyjnych, wykonano 100 sztuk saszetek pierwszej pomocy, przeprowadzono 100 ankiet wśród osób do 30 roku życia, zorganizowano 5 akcji promocyjnych (Flash Mob), na 5 placach Szczecina (Grunwaldzki, Żołnierza, Rodła, Kościuszki, Szarych Szeregów). Dzięki realizacji projektu zwrócono uwagę na pilną potrzebę uzupełnienia i weryfikacji wiedzy z podstaw udzielania pierwszej pomocy przekazywanej młodzieży przez inne podmioty, np. szkoły, czy na kursach prawa jazdy. Projekt przyczynił się do nabycia odpowiednich kompetencji psychospołecznych, umożliwiających przekazywanie informacji na temat pierwszej pomocy w grupach rówieśniczych oraz wśród pozostałych członków społeczności lokalnej.