Na co można składać wnioski

Program mikroDOTACJE jest skierowany do szczecińskich organizacji pozarządowych tj. organizacji, które swoją siedzibę posiadają na terenie Gminy Miasto Szczecin (w tym zarejestrowane oddziały/ filie posiadające siedzibę na terenie Szczecina), działają na rzecz mieszkańców Szczecina i chcą zaaktywizować swoje najbliższe otoczenie w proponowanym działaniu. Do dyspozycji organizacji oddajemy 17 500 złotych na realizację minimum 12 inicjatyw, które zostaną przeprowadzone w okresie wrzesień – grudzień 2017 roku.

Tematyka działań realizowanych w ramach programu może być dowolna o ile mieści się w katalogu działalności pożytku publicznego. Oznacza to, że proponowane działania mogą dotyczyć wszystkich sfer pożytku publicznego, np. edukacja, promocja wolontariatu, działalność na rzecz bezpieczeństwa, działalność na rzecz osób bezdomnych czy rodziny, prowadzenie wydarzeń kulturalnych czy prozdrowotnych. Proponowane do współfinansowania inicjatywy wychodzą z rozeznania i potrzeb określonej społeczności lokalnej z terenu Szczecin, odpowiadają na ich potrzeby i rozbudzają aktywne działania na rzecz ich zaspokojenia. Tematyka, zakres czy poszczególne działania mikroDOTACJI wynikają z przedstawionego wniosku, który składa organizacja pozarządowa. Program nie zakłada ograniczeń w zakresie proponowanych działań – liczy się kreatywność i innowacyjne podejście do proponowanych inicjatyw poza realizacją działań już finansowanych ze środków Gminy Miasto Szczecin czy wspierających już realizowanych działań miasta. Praktycznie rzecz ujmując możliwe do finansowania są wszelkie działania angażujące mieszkańców i organizacje pozarządowe jak np. warsztaty, szkolenia, spotkania, wycieczki, działania edukacyjne, wydarzenia zewnętrzne, wydarzenia kulturalne. Zgodnie z tegorocznymi założeniami największą, jednak, szanse mają inicjatywy, które w swoją realizację zaangażują jak największą ilość osób i odbiorców – młodszych, starszych, tych z Centrum czy zewnętrznych osiedli Szczecina.

Katalog możliwych do ponoszenia wydatków zakłada finansowanie wszystkich niezbędnych do realizacji działań. Nie ma kosztowych limitów czy ograniczeń względem kosztów merytorycznych czy administracyjnych. To sama organizacja określa ile kosztuje i jak powinien być finansowany dany wydatek, biorąc pod uwagę stawki rynkowe czy wysokość kosztów zwyczajowo realizowanych przez organizację. Finansować można więc zarówno koszty zatrudnienia osób do prowadzenia działań, zakupu niezbędnych materiałów do ich wykonania czy też wydruku materiałów. Opierając się na założeniach programu organizacja składająca wniosek samodzielnie określa jego budżet i sposoby finansowania. Szczegółowe informacje dotyczące katalogu wydatków możliwych do finansowania znajduje się w regulaminie programu.

Zachęcamy do składania wniosków i realizacji inicjatyw w programie mikroDOTACJE.