Konkretne informacje na co mogą być wydane pieniądze w ramach dotacji.

Program mikroDOTACJE jest skierowany do szczecińskich organizacji pozarządowych tj. organizacji, które mają siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin (w tym zarejestrowane oddziały/ filie posiadające siedzibę na terenie Szczecina), działają na rzecz mieszkańców Szczecina i chcą zaaktywizować swoje najbliższe otoczenie w proponowanym działaniu. Do dyspozycji organizacji oddajemy 85 000 złotych na realizację minimum 43 inicjatyw, które zostaną przeprowadzone w okresie od kwietnia do grudnia 2019 roku.

Tematyka działań realizowanych w ramach programu może być dowolna o ile mieści się w katalogu działalności pożytku publicznego. Oznacza to, że proponowane działania mogą dotyczyć wszystkich sfer pożytku publicznego, np. edukacja, promocja wolontariatu, działalność na rzecz bezpieczeństwa, działalność na rzecz osób bezdomnych czy rodziny, prowadzenie wydarzeń kulturalnych czy prozdrowotnych.

Proponowane do współfinansowania inicjatywy powinny wynikać z rozeznania i potrzeb określonej społeczności lokalnej z terenu Szczecin, odpowiadać na ich potrzeby i rozbudzać aktywne działania na rzecz ich zaspokojenia. Tematyka, zakres czy poszczególne działania mikroDOTACJI muszą wynikać z przedstawionego wniosku, który składa organizacja pozarządowa. Program nie zakłada ograniczeń w zakresie proponowanych działań – liczy się kreatywność i innowacyjne podejście do proponowanych inicjatyw, z wyłączeniem działań już finansowanych ze środków Gminy Miasto Szczecin. Do finansowania możliwe są wszelkie działania angażujące mieszkańców i organizacje pozarządowe, jak np. warsztaty, szkolenia, spotkania, wycieczki, działania edukacyjne, wydarzenia zewnętrzne, wydarzenia kulturalne. Zgodnie z tegorocznymi założeniami programu największą szanse na przyznanie dofinansowania mają inicjatywy, które w swoją realizację zaangażują jak największą ilość osób i odbiorców – młodszych, starszych, tych z Centrum czy z zewnętrznych osiedli Szczecina.

Katalog możliwych do ponoszenia wydatków zakłada finansowanie wszystkich niezbędnych do realizacji działań. Nie ma kosztowych limitów czy ograniczeń względem kosztów merytorycznych czy administracyjnych. To sama organizacja określa ile kosztuje i jak powinien być finansowany dany wydatek, biorąc pod uwagę stawki rynkowe czy wysokość kosztów zwyczajowo ponoszonych przez organizację. Finansować można więc zarówno koszty zatrudnienia osób do prowadzenia działań, zakupu niezbędnych materiałów do ich wykonania czy też wydruku materiałów. Opierając się na założeniach programu organizacja składająca wniosek samodzielnie określa jego budżet i sposoby finansowania. Szczegółowe informacje dotyczące katalogu wydatków możliwych do finansowania znajdują się w regulaminie programu.