Program #mikroDOTACJE2019 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Gminy Miasto Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

Celem programu w roku 2019 jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, służące zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych. W naszym założeniu, poprzez system mikroDOTACJI, chcemy aby inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe ze Szczecina angażowały w ich realizację jak największą ilość osób realizujących i odbiorców działań. Za pomocą środków finansowych na organizację i prowadzenie małych inicjatyw, zwiększających społeczne zaangażowanie, rozbudzamy nowe inicjatywy i możliwości wśród mieszkańców Szczecina.

W roku 2019 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostało 85 000 zł co pozwoli na sfinansowanie minimum 43 mikroDOTACJI, średnio po 2 000 zł każda. Tematyka działań realizowanych przez organizacje może być dowolna – od organizacji spotkań po wydarzenia w przestrzeni miasta. Każdy pomysł wart jest realizacji a często niewielkie środki finansowe mogą rozbudzić duże działania, które kształtują nasze miasto czy podwórka. W ramach programu mikroDOTACJE wsparciem finansowym mogą być objęte inicjatywy i działania, które spełniają m.in. następujące warunki: mieszczą się w zakresie działań pożytku publicznego, określonym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, inicjują działania na rzecz odbiorców, nie finansują, nie współfinansują i nie łączą się z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin (w tym m.in.: Szczeciński Budżet Obywatelski, Inicjatywa Lokalna), nie stanowią wkładu finansowego i merytorycznego do już realizowanych zadań publicznych finansowych ze środków Gminy Miasto Szczecin, są realizowane przez szczecińskie organizacja, dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Takie kryteria pozwolą na większe rozbudzanie aktywności i wprowadzania nowych rozwiązań dla mieszkańców Szczecina.

Nabór wniosków w ramach programu w roku 2019 odbywa się w dwóch turach:

a) 1 nabór – w terminie od 22 lutego do 14 marca 2019 roku,
realizacja inicjatyw możliwa w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2019 roku;

b) 2 nabór – w terminie od 23 sierpnia do 12 września 2019 roku ,
realizacja inicjatyw możliwa w okresie od 23 września do 23 grudnia 2019 roku.

Za priorytetowe, w roku 2019, uznaje się mikroDOTACJE, które:

  1. (w I naborze) – będą realizowane w ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, z wyłączeniem Spotkania POD PLATANAMI 2019,
  2. (w II naborze) – będą realizowane na terenach rewitalizacyjnych, określonych przez Gminę Miasto Szczecin,
  3. (w obu naborach) – będą realizowane przez młode organizacje pozarządowe (tzn. organizacje nie starsze niż 24 miesiące na dzień ogłoszenia konkursu); będą realizowane na rzecz środowisk seniorów; będą realizowane na rzecz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; będą przyczyniać się do szerokiego angażowania lokalnej społeczności w realizację projektów.
Zapraszamy do składania wniosków i kontaktu.