Program #mikroDOTACJE2018 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Gminy Miasto Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

Celem programu w roku jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również służące zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych. W naszym założeniu, poprzez system mikrodotacji, chcemy aby inicjatywy realizowane przez organizacja pozarządowe z terenu Szczecina angażowały w ich realizację jak największą ilość osób realizujących i odbiorców działań. Za pomocą środków finansowanych na organizację i prowadzenie malych inicjatyw, zwiększających społeczne zaangażowanie, rozbudzamy nowe inicjatywy i możliwości wśród mieszkańców Szczecina.

W roku 2018 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostało 85 000 zł co pozwoli na sfinansowanie minimum 43 mikrodotacji po średnio 2 000 zł każda. Tematyka działań organizacji może być dowolna – od organizacji spotkań po wydarzenia w przestrzeni miasta. Każdy pomysł wart jest realizacji a często niewielkie środki finansowe mogą rozbudzić duże działania, które kształtują nasze miasto czy podwórko. W ramach programu mikroDOTACJE wsparciem finansowym mogą być objęte następujące inicjatywy i działania, które spełniają m.in. następujące warunki: mieszczą się w zakresie działań pożytku publicznego, określonym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, inicjują nowe działania na rzecz odbiorców, nie finansują, nie współfinansują i nie łączą się z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin (w tym, m.in. Szczeciński Budżet Obywatelski), nie stanowią wkładu finansowego i merytorycznego do już realizowanych zadań publicznych finansowych ze środków Gminy Miasto Szczecin lub innych działań finansowanych ze źródeł publicznych. Takie kryteria pozwolą na większe rozbudzanie aktywności i wprowadzania nowych rozwiązań dla mieszkańców Szczecina.

Nabór wniosków w ramach programu w roku 2018 odbywa się w dwóch turach:

a) 1 nabór – w terminie od 1 marca do 21 marca 2018 roku,
realizacja inicjatyw możliwa w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2018 roku;

b) 2 nabór – w terminie od 20 sierpnia do 10 września 2018 roku ,
realizacja inicjatyw możliwa w okresie od 17 września do 15 grudnia 2018 roku.

Za priorytetowe, w roku 2018, uznaje się mikrodotacje, które będą przyczyniać się do szerokiego angażowania lokalnej społeczności (oba nabory) w realizację projektu i tym samym będą włączały w podejmowane inicjatywy i wraz z organizacją będą je wykonywały na zasadzie współtworzenia oraz partycypacji w zaplanowanych działaniach projektowych oraz realizowane w ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych i Spotkania POD PLATANAMI 2018 (pierwszy nabór) lub na terenach rewitalizacyjnych Miasta Szczecin (drugi nabór).

Zapraszamy do składania wniosków i kontaktu.