Program mikroDOTACJE 2017 to kontynuacja, rozpoczątego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Gminy Miasto Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin. 

Celem programu w roku jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również służące zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych. W naszym założeniu poprzez system mikrodotacji chcemy aby inicjatywy realizowane przez organizacja pozarządowe z terenu Szczecina angażowały w ich realizację jak największą ilość osób realizujących i odbiorców działań. Za pomocą środków finansowanych na organizację i prowadzenie malych inicjatyw, zwiększających społeczne zaangażowanie, rozbudzamy nowe inicjatywy i możliwości wśród mieszkańców Szczecina. 

W roku 2017 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostało 17 500 zł co pozwoli na sfinansowanie minimum 12 mikrodotacji po 1 500 zł każda. Tematyka działań organizacji może być dowolna – od organizacji spotkań po wydarzenia w przestrzeni miasta. Każdy pomysł wart jest realizacji a często niewielkie środki finansowe mogą rozbudzić duże działania, które kształtują nasze miasto czy podwórko. W ramach programu mikroDOTACJE wsparciem finansowym mogą być objęte następujące inicjatywy i działania, które spełniają m.in. następujące warunki: mieszczą się w zakresie działań pożytku publicznego, określonym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, inicjują nowe działania na rzecz odbiorców, nie finansują, nie współfinansują i nie łączą się z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin (w tym, m.in. Szczeciński Budżet Obywatelski), nie stanowią wkładu finansowego i merytorycznego do już realizowanych zadań publicznych finansowych ze środków Gminy Miasto Szczecin lub innych działań finansowanych ze źródeł publicznych. Takie kryteria pozwolą na większe rozbudzanie aktywności i wprowadzania nowych rozwiązań dla mieszkańców Szczecina. 

Nabór wniosków w ramach programu trwa w dniach 16 sierpnia do 5 września 2017 roku a ich realizacja jest możliwa w dniach 15 września – 15 grudnia 2017 r. Za priorytetowe, w roku 2017, uznaje się mikrodotacje, które będą przyczyniać się do szerokiego angażowania lokalnej społeczności w realizację projektu i tym samym będą włączały w podejmowane inicjatywy i wraz z organizacją będą je wykonywały na zasadzie współtworzenia oraz partycypacji w zaplanowanych działaniach projektowych, mają udokumentowane partnerstw minimum z 1 podmiotem zewnętrznym, kierują działania do osób powyżej 60 roku życia, kierują działania do osób poniżej 30 roku życia, realizowane są przez młode organizacje pozarządowe.

Zapraszamy do składania wniosków i kontaktu.